Klachtenregeling

Meer informatie?

Wij nodigen u graag uit voor een persoonlijke kennismaking en rondleiding.

Klachtenregeling

Dagelijks doen wij ons uiterste best om uw kinderen naar volledige tevredenheid op te vangen. Mocht er onverhoopt toch iets voorvallen waar u geen goed gevoel bij heeft dan horen wij dit graag van u! Wij staan altijd open voor vragen en suggesties van u als ouder en zullen te allen tijde proberen deze zo goed mogelijk op te lossen.

Mocht uw ontevredenheid verder gaan en komt u daarbij tot het indienen van een klacht dan staan wij garant voor een correcte afwikkeling hiervan en geven u middels een klachtenprocedure twee mogelijkheden om uw klacht in te dienen.

Een interne en een externe route
Intern houdt in dat u uw klacht binnen Kinderdagverblijf ‘t Speeltreintje indient en wij deze klacht samen met u proberen op te  lossen. Extern betekent dat u met uw klacht direct of na de interne regeling een externe instantie benadert. U kunt deze klacht indienen bij de landelijke geschillencommissie Kinderopvang.

Hieronder beschrijven we de interne regeling en geven wij aan hoe te handelen bij een externe klacht.

Interne route

Bij voorkeur maken ouders een klacht eerst intern bespreekbaar, alvorens zij gebruik maken van de externe klachtenregeling. Wij raden ouders aan om met de directie te gaan zitten. Het staat ouders evenwel vrij om zich direct tot de externe klachtencommissie(s) te wenden als zij daar de voorkeur aan geven.

Bespreekbaar maken van en indienen van een klacht

Afhankelijk van de aard van het probleem en de plaats waar het probleem zich voordoet, kan een ontevredenheid besproken worden:
– met de directie betrokken medewerk(st)er als het gaat over een situatie op de kinderopvang.
– met de directie betrokken medewerk(st)er op kantoor als de klacht gaat over bejegening, facturering, wachtlijstbeheer of plaatsingen.
– Met de van de direct betrokken medewerk(st)er op de kinderopvang of kantoor bij onvrede over de afhandeling van de klacht door de betrokken medewerk(st)er.

Behandeling klacht

1. Anoniem uw klacht doen is in principe niet mogelijk. Zijn er echter omstandigheden waardoor u niet met uw klacht naar buiten durft te treden, kunt u contact opnemen met de directie van Kinderdagverblijf t Speeltreintje. Zij zal dit gesprek vertrouwelijk behandelen en archiveren in haar persoonlijk archief.
2. De directie bevestigt schriftelijk direct de ontvangst van de klacht aan de ouder.
3. De klacht wordt door de directie geregistreerd in het klantdossier en er wordt een klachtendossier aangelegd.
4. Binnen vier weken nadat de klacht is ingediend wordt door de directie een  besluit genomen over de gegrondheid van de klacht en eventueel te treffen maatregelen. De ouder en de direct betrokken medewerk(st)er worden daarover geïnformeerd door de manager.
5. Als een ouder niet tevreden is over de wijze waarop zijn/haar klacht door de manager is behandeld, kan de ouder zijn/haar klacht voorleggen aan de externe klachtencommissie.

Klachtenregeling oudercommissie (extern route)
Deze klachtenregeling heeft betrekking op geschillen tussen ondernemer (houder kinderdagverblijf) en oudercommissie ter zake de bevoegdheden van de oudercommissie als bedoeld in artikel 60 Wet kinderopvang.

Voor deze regeling verwijzen we u  door naar de procedure van de landelijke geschillencommissie Kinderopvang, waarbij Kinderdagverblijf ‘t Speeltreintje is aangesloten.
De formulier die u hierbij nodig heeft kunt u alvast downloaden via deze link

Wij horen het ook graag als u tevreden bent over kinderdagverblijf ‘t Speeltreintje. Uw ideeën en suggesties zijn voor ons heel veel waard.

 

Wat te doen bij Kindermishandeling? Klikt u op deze link voor de procedure.